Новини

<< Всички новини

[23.07.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Георги Разманов и всички заинтересовани лица, че на 23.07.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Илия Марчев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-94/23.07.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1.нива с площ 0,300 дка., находяща се в местността „ Курията“, съставляваща имот с № 051023, по картата на землището на село Марчево.

2. 13/15 идеални части от Овощна градина с площ 1,746 дка., находяща се в местността „ Туркаре“, съставляваща имот с № 018007, по картата на землището на село Марчево.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ