Новини

<< Всички новини

[27.09.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Шеин Мехмед Максуд и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Джелил Максуд и Фикри Максуд, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-123/26.09.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ливада с площ от 1,907 дка, шеста категория находяща се в местността „КАВАК ДЕРЕ“ с ЕКАТТЕ 77222, представляваща имот с номер 007015 по картата на землището на село Дъбница.

2. нива с площ от 1,625 дка, шеста категория находяща се в местността „КАЙНАРДЖЕ“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 061013 по картата на землището на село Дъбница.

3. нива с площ от 2,691 дка, шеста категория находяща се в местността „ПАШОЛАР НАД ПЪТЯ“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 062026 по картата на землището на село Дъбница.

4. нива с площ от 0,950 дка, шеста категория находяща се в местността „АЙВАЗ ТУМБА“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 014009 по картата на землището на село Дъбница.

5. нива с площ от 2,377 дка, шеста категория находяща се в местността „МУРТНИЦА“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 043004 по картата на землището на село Дъбница.

6. нива с площ от 0,949 дка, шеста категория находяща се в местността „ОРТА ЙОЛ 2“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 054019 по картата на землището на село Дъбница.

7. нива с площ от 0,950 дка, шеста категория находяща се в местността „ОРТА ЙОЛ 1“ с ЕКАТТЕ 24267 представляваща имот с номер 060008 по картата на землището на село Дъбница.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ