Новини

<< Всички новини

[24.01.2017]

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

Сигурността на малките язовири у нас през последните две десетилетия е повод за редица тревоги в обществото. Повод за това са немалкото и все по-чести аварии по тях и трагичните резултати от последвалите наводнения на населени места. Отговорността за всичко това се стоварва предимно върху общините, чиято собственост са повече от малките язовири.

Големите язовири се управляват от специализирани експлоатационни предприятия, които притежават необходимия капацитет за такава дейност. Почти навсякаде общините не притежават достатъчно средство за нормално поддържане и техническа експлоатация на малките язовири от специалисти по хидротехника.

С промяната в Закона за водите и с решение на Министерския съвет бе възложено на Агенцията по метрология и технически надзор да сформира звено за технически надзор над язовирите, а общините да назначат квалифицирани инженери - хидроспециалисти с отговорност за правилната експлоатация и поддържане на всички налични водоеми. Разпоредбите влязоха в сила от 1 януари 2016 г. и неизпълнените предписания на Агенцията към общините вече подлежат на глоби и други санкции.

Академичната общност и Ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков" - София отчете необходимостта от подготовката на хидроспециалисти у нас след публикуването на решението на Министерския съвет и промяната в Закона за водите. Отчетен бе големият недостиг от такива кадри и критичният срок за тяхното назначаване.

Досегашните научни и практически занимания на редица наши хабилитирани преподаватели в областта на строителството, хидротехниката, механизацията и енергетиката, както и добрите традиции на ВТУ „Т. Каблешков" в подготовката на инженери, бяха добра предпоставка за създаването на нов учебен план за образователната и квалификационна степен „Магистър" за целите на техническия надзорни експлоатацията на хидротехническите съоръжения. Така във ВСУ „Тодор Каблешков” бе организирано обучение по специалност „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения” в рамките на нашата акредитация по научно направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

Целта на новия магистърски план по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения" е да предложи па желаещите да се занимават с експлоатация и надзор на язовирите най-прекия и пълноценен път за придобиване на необходимата висока квалификация.

През м. март 2016 г. бе проведен прием и стартираха учебните занятия на първите студенти по новия магистърски план.

Магистърският план е предназначен за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалности от области на висшето образование „Техническите науки" и „Сигурност и отбрана", както и завършилите факултети по природни науки, математика и информатика.

Студентите получават квалификация на инженери – хидроспециалисти, които да имат възможност да работят в сферата на експлоатацията, техническия надзор и строителството на хидротехнически съоръжения. Строителните инженери по надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения могат да работят също в Агенцията за технически надзор и метрология, в организации, предприятия, ведомства и др. с дейности в областа на хидротехническото строителство, екологията, минното дело и др.

Обучението е задочно, провежда се в четири семестъра, в три от които се провеждат занятията, а в четвъртия се разработва и защитава дипломна работа. Лекциите и упражненията се провеждат в продължение на три седмици в през всеки семестър. Изпитните сесии са зимна, лятна и есенна.

Обучението включва общопрофилни дисциплини като: Хидрология, Хидравлика, Механика на конструкциите, Строителни материали, Земна механика и фундиране, Геология, Геодезия, Електротехника, Строителни машини, Метрология и безразрушителен контрол. Включени са и специални технически дисциплини като: Проектиране и строителство на хидротехнически съоръжения, Помпи и помпени станции, Хидромеханични съоръжения, Експлоатация на хидротехнически съоръжения, Водостопански изследвания, Мониторинг на хидротехнически съоръжения, Аварийно - спасителни работи, Техническа безопасност и надеждност на ХТС. Дисциплините, които студентите са изучавали през предишни свои образователни степени, се признават по установен документален ред.

Подаването на документи за записване за учебната 2016/17 г. ще се извърши от 01 февруари до 10 март 2017 г. в Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков". Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен и лична карта. Обучението започва в края на месец март 2017г.

Семестриалната такса е 450 лв.

Висшето транспортно училище разполага в кампуса си със собствени студентски общежития, студентски стол, LAN и WiFi интернет, библиотека и

всички други необходими битови условия за провеждане на учебния процес и настаняване.

Пълна информация за приема и необходимите документи за записване може да получите от

- интернет страницата на ВТУ „Т.Каблешков”: www.vtu.bg

- тел. 02 9709286 или 02 9709230 – инж. Б.Борисов, Учебен отдел

- моб. Тел. 0885 256 905 – доц. Чавдар Колев, Ръководител на магистърската програма «Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения»

- e-mail: [email protected]

- на адреса на ВТУ „Тодор Каблешков”: София 1574, ул. „Гео Милев” 158, Ректорат, Етаж III, Учебен отдел.

Надяваме се на бъдещо успешно и плодотворно сътрудничество не само с представената тук магистърска програма, но и чрез други програми и обучения, с които бихме откликнали при необходимост.

РЕКТОР:

проф. д-р инж. - икон. Даниела Тодорова

<< Всички новини | << АРХИВ