Новини

<< Всички новини

[06.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Реконструкция, преустройство и промяна предназначение на жилищна сграда в шивашко ателие“ в УПИ I, пл. №213, кв.42 по плана на село Горно Дряново, общ.Гърмен.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

<< Всички новини | << АРХИВ