Новини

<< Всички новини

[06.12.2018]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г. изменена със Заповед №РД-2620/04.12.2018г.на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2018 г. , заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията/то на комисията по    чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гърмен ще се проведат в заседателната зала на Община Гърмен, както следва:

 

На  12.12.2018 г. от 11.00 ч. – за землищата на с.Гърмен, с.Скребатно , с.Осиково, с.Лещен и с.Ковачевица                                 .

 

           Настоящата обява да се обяви в Община Гърмен, кметствата на с.Гърмен, с.Скребатно , с.Осиково, с.Лещен и с.Ковачевица , в сградата на Общинска служба по земеделие Гърмен, както и да се публикува на интернет страницата на Община Гърмен и Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

 

 

 

 

Анелия Бусарова      (П)     

Председател на комисиите

по Заповед № РД-2116/02.11.2018г

изменена със Заповед №РД-2620/04.12.2018г.

                                                                          

<< Всички новини | << АРХИВ