Новини

<< Всички новини

[06.12.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Георги Маринов Зайков и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Зайков, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-155/06.12.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:  

 

  1. Използв. ливада с площ от 1.162 дка /хиляда сто шестдесет и два кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Кацата“, съставляваща имот № 019017 /деветнадесет хиляди и седемнадесет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  2. Нива с площ от 6.793 дка /шест хиляди седемстотин деветдесет и три кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Кацата“, съставляваща имот № 019029 /деветнадесет хиляди двадесет и девет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент. 
  3. Използв. ливада с площ от 1.494 дка /хиляда четиристотин деветдесет и четири кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Кременища“, съставляваща имот №034002 /тридесет и четири хиляди и две/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  4. Използв. ливада с площ от 0.860 дка /осемстотин и шестдесет кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Бучето“, съставляваща имот № 034022 /тридесет и четири хиляди двадесет и  две/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  5. Използв. ливада с площ от 0.388 дка /триста осемдесет и осем кв.м./, десета  категория, находяща се в местността „Бучето“, съставляваща имот № 034025 /тридесет и четири хиляди двадесет и пет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  6. Използв. ливада с площ от 1.161 дка /хиляда сто шестдесет и един кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Умча“, съставляваща имот № 063042 /шестдесет и три хиляди четиридесет и две/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  7. Нива с площ от 0.984 дка /деветстотин осемдесет и четири кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Салъх дере“, съставляваща имот № 063067 /шестдесет и три хиляди шестдесет и седем/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  8. Използв. ливада с площ от 0.222 дка /двеста двадесет и два кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Дрена“,  съставляваща имот № 067024 /шестдесет и седем хиляди двадесет и четири/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  9. Нива с площ от 0.814 дка /осемстотин и четиринадесет кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Дрена“, съставляваща имот № 068015 /шестдесет и осем хиляди и петнадесет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                          

<< Всички новини | << АРХИВ