Новини

<< Всички новини

[06.12.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Христо Георгиев Зайков и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Зайков, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-156/06.12.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. Нива с площ от 1.300 дка /хиляда и триста кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Друма“, съставляваща имот № 014039 /четиринадесет хиляди тридесет и девет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент. 
  2. Нива с площ от 3.900 дка /три хиляди и деветстотин кв.м./, девета категория, находяща се в местността „Кануч“, съставляваща имот № 014089 /четиринадесет хиляди осемдесет и девет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент. 
  3. Използв. ливада с площ от 1.200 дка /хиляда и двеста кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Глобище“, съставляваща имот № 063074 /шестдесет и три хиляди седемдесет и четири/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  4. Използв. ливада с площ от 0.728 дка /седемстотин двадесет и осем кв.м./, девета категория, находяща се в местността „Раец“, съставляваща имот № 066047 /шестдесет и шест хиляди четиридесет и седем/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  5. Тр. насаждения с площ от 3.446 дка /три хиляди четиристотин четиридесет и шест кв.м./, девета  категория, находящи се в местността „Раец“, съставляващи имот № 066048 /шестдесет и шест хиляди четиридесет и осем/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  6. Нива с площ от 1.300 дка /хиляда и триста кв.м./, девета категория, находяща се в местността „Раец“, съставляваща имот № 066070 /шестдесет и шест хиляди и седемдесет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  7. Нива с площ от 0.469 дка /четиристотин шестдесет и девет кв.м./, девета категория, находяща се в местността „Раец“, съставляваща имот № 066162 /шестдесет и шест хиляди сто шестдесет и две/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  8. Използв. ливада с площ от 0.550 дка /петстотин и петдесет кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Бучето“,  съставляваща имот № 067013 /шестдесет и седем хиляди и тринадесет/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.
  9. Използв. ливада с площ от 0.269 дка /двеста шестдесет и девет кв.м./, десета категория, находяща се в местността „Бучето“, съставляваща имот № 068003 /шестдесет и осем хиляди и три/ по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За същия имот няма съставен акт за общинска собственост след 01.06.1996 година и до настоящия момент.

           

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.      

<< Всички новини | << АРХИВ