Новини

<< Всички новини

[02.01.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПП на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ №019049, м.“Шопарланка“, землище село Гърмен, общ. Гърмен.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ