Новини

<< Всички новини

[15.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Айше Мехмедова Козарева и всички заинтересовани лица, че на 15.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Осман Мисирков, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-3/15.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/6 /една шеста/ идеална част от нива с площ от 4851 кв.м /четири хиляди осемстотин петдесет и един/, пета категория, находяща се в местността „Чучурите“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.61.1 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и едно точка едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 061001 по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград           

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.               

<< Всички новини | << АРХИВ