Новини

<< Всички новини

[22.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Невсе Ибрахим Таламан и всички заинтересовани лица, че на 22.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Таламанов, Джемал Таламан, Фатме Люманкова, Селве Дидова, Къдрие Киселова, Фелбие Бошнак, Невсе Бинджева чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-5/22.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ XVII (седемнадесети), планоснимачен № 407 (четиристотин и седем), кв. 37 (тридесет и седем), по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 180 кв.м (сто и осемдесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81кв.м (осемдесет и един кв.м)          

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ