Новини

<< Всички новини

[30.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по чл.19, ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от нотариус Ваня Бумбарова. Уведомяват се наследниците на Акиф Акифов Авдиков и всички заинтересовани лица, че на 30.01.2019 г. е започнало административно производство за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по давност.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Авдиков чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-8/30.01.2019 г. от нотариус Ваня Бумбарова за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по давност за недвижим имот, представляващ:

 

Имот   ……………..

     

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ