Новини

<< Всички новини

[31.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Ибраим Мехмедов Гавазов и на Кезим Ахмедов Мусов, кактои всички заинтересовани лица, че на 31.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ферад Мусов и Найле Мусова чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-9/31.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.    Нива с площ от 774 кв.м (седемстотин седемдесет и четири кв.м), седма категория, находяща се в местността „Жерутека“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.19.26 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка деветнадесет точка двадесет и шест) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 019026 (деветнадесет хиляди двадесет и шест) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград;
  2. 1/5 (една пета) идеална част от нива с площ от 6293 кв.м (шест хиляди двеста деветдесет и три кв.м), пета категория, находяща се в местността „Големия блок“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.47.32 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и седем точка тридесет и две) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 047032 (четиридесет и седем хиляди тридесет и две) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

    

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ