Новини

<< Всички новини

[31.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Рамадан Мехмед Талиб и Зеля Мехмед Талиб, кактои всички заинтересовани лица, че на 31.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ариф Кади чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-11/31.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

½ (една втора) идеална част от УПИ XIII (тринадесет), планоснимачен № 153 (сто петдесет и три), кв. 15 (петнадесет), по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 220 кв.м (двеста и двадесет кв.м),

    

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ