Новини

<< Всички новини

[28.02.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:   

         

Уведомяват се наследниците на Небие Рушен Зия и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   

 Производството е по инициатива на Доан Зия, Гюлсерен Зия и Сюзан Зия чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-24/28.02.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1. 200/1700 (двеста върху хиляда и седемстотин) идеални части от урегулиран поземлен имот XI (единадесети) с планоснимачен номер 494  (четиристотин деветдесет и четири) от квартал 47 (четиридесет и седем) по действащия дворищно-регулационен план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 1700 (хиляда и седемстотин) квадратни метра.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                

<< Всички новини | << АРХИВ