Новини

<< Всички новини

[15.03.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:  

          

Уведомяват се наследниците на  Борис Соколов Воденичаров и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. 

       

 Производството е по инициатива на Андон Борисов Воденичаров, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-30/15.03.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 24267.82.20 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и две точка двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, община Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „РАДЕЛЕР“, с площ за имота от 522 (петстотин двадесет и два) кв. м. с номер по предходен план 082020(осемдесет и две хиляди и двадесет).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ