Новини

<< Всички новини

[26.03.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на  Алидемир Ибраим Гаръп и всички заинтересовани лица, че на 26.03.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Бюйнами Гаръп и Шукрие Гаръп, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-38/26.03.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 77222.57.1 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и седем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, община Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „КУРИДЖИКА“, с площ за имота от 2234 (две хиляди двеста тридесет и четири) квадратни  метра с номер по предходен план 057001(петдесет и седем хиляди и едно).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ