Новини

<< Всички новини

[02.04.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ, включващ изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ХV-488, кв. 36 по плана на село Рибново, общ. Гърмен, отреден за „Жилищно строителство“.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ