Новини

<< Всички новини

[09.04.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Христо Георгиев Зайков и всички заинтересовани лица, че на 09.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Зайков чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-43/09.04.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м), построена в южната част на УПИ I (едно), с площ от 790 кв.м (седемстотин и деветдесет кв.м), отреден за имоти с планоснимачни №№ 337 (триста тридесет и седем) и 338 (триста тридесет и осем), кв. 14 (четиринадесет), по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград.         

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ