Новини

<< Всички новини

[10.04.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шаакип Имам чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-44/10.04.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.         Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 99 кв.м (деветдесет и девет кв.м), построена върху УПИ XV (петнадесет), кв. 32 (тридесет и две), по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 480 кв.м (четиристотин и осемдесет кв.м);
  2. 2.         УПИ XIV (четиринадесет), планоснимачен № 286 (двеста осемдесет и шест), кв. 32 (тридесет и две), по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 525 кв.м (петстотин двадесет и пет кв.м) . 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ