Новини

<< Всички новини

[15.04.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Джемалов Киселов и всички заинтересовани лица, че на 15.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ибрахим Киселов чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-46/15.04.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/8 (една осма) идеална част от УПИ XIII (тринадесет), планоснимачен № 558 (петстотин петдесет и осем), кв. 46 (четиридесет и шест), по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 800 кв.м (осемстотин кв.м), ведно с 1/8 (една осма) идеална част от построената върху имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 56 кв.м (петдесет и шест кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ