Новини

<< Всички новини

[17.04.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Осман Ахмедов Арнаутски и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фатме Арнаутска, Таир Арнаутски, Фейзи Арнаутски, Чавдар Арнаутски, Фатме Юсеинова, Таир Арнаутски и Осман Арнаутски чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-47/17.04.2019 г.за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ IV (четири), планоснимачен № 69 (шестдесет и девет), кв. 13 (тринадесет), по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 630 кв.м (шестотин и тридесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ