Новини

<< Всички новини

[19.04.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иса Исмаилов Байтаров, на Абил Арифов Юзеиров  и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иса Юзеир чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-51/19.04.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.    имот с планоснимачен № 342 (триста четиридесет и две), с площ от 1 213 кв.м (хиляда двеста и тринадесет кв.м), който участва в образуването на УПИ І (едно), кв. 33 (тридесет и три), по утвърдения със Заповед № 14/1991 год. и променен със Заповед № 230/2014 год. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 5 550 кв.м (пет хиляди петстотин и петдесет кв.м), при съседи: за имот с пл. № 342 – имот с пл. № 23 и улица от три страни; за УПИ І – от четири страни улица.  
  2. 2.    имот с планоснимачен № 340 (триста и четиридесет), кв. 29 (двадесет и девет), урегулиран  за УПИ ІІІ – 739 кв.м, за УПИ ІV с площ 274 кв.м, за УПИ VІІ с площ 229 кв.м и за УПИ VІІІ с площ 709 кв.м, по утвърдения със Заповед № 14/1991 год. и променен със Заповед № 264/2014 год. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 1 951 кв.м (хиляда деветстотин петдесет и един кв.м), при съседи: улица; УПИ ІV (четири),  кв. 29; УПИ VІІ (седем), кв. 29; УПИ ІІ (две) и УПИ ІX (девет), кв. 29.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ