Новини

<< Всички новини

[09.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Тодоров Шарланев и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Янев, Мария Янева и Илия Янев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-56/09.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ XIII (тринадесет), планоснимачен № 84 (осемдесет и четири), кв. 10 (десет), по утвърдения със Заповед № 1/1993 год. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 760 кв.м (седемстотин и шестдесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ