Новини

<< Всички новини

[13.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Якуб Мустафов Кичуков и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Невсе Селим чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-61/13.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващ:

 

  1. 1.    За нива с площ от 0.647 дка (шестстотин  четиридесет и седем кв.м.), девета категория, находяща се в местността „Широка ливада“, съставляваща имот № 024083 (двадесет и четири хиляди осемдесет и три) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За имота е съставен Акт № 3734/05.10.2017 год. за частна общинска собственост. Със Заповед № 65/09.02.2018 год. на Кмета на Община Гърмен имотът е отписан от актовите книги за общинска собственост съгласно Решение № 387 от Протокол № 30/30.11.2017 год. на Общински съвет с. Гърмен.
  2. 2.     За нива с площ от 0.223 дка (двеста двадесет и три кв.м.), девета категория, находяща се в местността „Широка ливада“, съставляваща имот № 024084 (двадесет и четири хиляди осемдесет и четири) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За имота е съставен Акт № 3735/05.10.2017 год. за частна общинска собственост. Със Заповед № 65/09.02.2018 год. на Кмета на Община Гърмен имотът е отписан от актовите книги за общинска собственост съгласно Решение № 387 от Протокол № 30/30.11.2017 год. на Общински съвет с. Гърмен.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен. 

<< Всички новини | << АРХИВ