Новини

<< Всички новини

[19.04.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН,на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за нормативнитеактове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен.

 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен е публикуван на официалната страница на Община Гърмен на 19.04.2019 год.

 

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Гърмен уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Гърмен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на  официалната страницата на Община Гърмен и да направят своите предложения и становища във връзка с приемането на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен.

 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са аргументирани писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в Център за информация и услуги на Общинска администрация – с. Гърмен, ул. Първа №35,  както и на е-mаil адрес: [email protected], в срок до 20.05.2019 год.

 

При постъпване, в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации, на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен, същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общински съвет с. Гърмен. Доклад - ТУК!

<< Всички новини | << АРХИВ