Новини

<< Всички новини

[21.05.2019]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОД МЯРКА 7.2 НА ПРСР - „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН“

                    
    

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г 

 

На 16 май  2019 г. между община Гърмен и  Държавен фонд „Земеделие“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001–0077–C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проект: „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ включваща следните обекти:

-“Участък от О. Т. 195 до О.Т. 278 – улично платно” в село Гърмен;

-“Участък от О. Т. 195 до О.Т. 278 –тротоар” в село Гърмен;

 -“Участък от О. Т. 33-32-35– улично платно” в село Гърмен;

-“Участък от О. Т. 33-32-35– тротоар” в село Гърмен;

-“Участък от О. Т. 105-102-94а, 146-147-153– улично платно” в село Дебрен;

-“Участък от О. Т. 105-102-94а, 146-147-153– тротоар” в село Дебрен;

-“Участък от О. Т. 90-38-7– улично платно” в село Огняново;

-“Участък от О. Т. 90-38-7– тротоар” в село Огняново;

-“Участък от О. Т. 145-154-176– улично платно” в село Дъбница;

-“Участък от О. Т. 145-154-176– тротоар” в село Дъбница;

-“Участък от О. Т. 146-34-35– улично платно” в село Огняново;

-“Участък от О. Т. 23-25 – улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 18-20 – улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 22-23 – улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 62-60– улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 199-202– улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 21-29– улично платно” в село Рибново;

-“Участък от О. Т. 133-134– улично платно” в село Долно Дряново;

-“Участък от О. Т. 123-125-127– улично платно” в село Долно Дряново

 

Период на изпълнение на проекта: 36 месеца  от  16.05 2019 г. до 16.05.2022 г.

Обща стойност на проекта: 1 172 008.85 лева, от които 996 207.51 лв. европейско(ЕЗФРСР) и 175 801.31  лв. национално съфинансиране.

Проектът включва: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари  и съоръженията и принадлежностите към тях. 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ