Новини

<< Всички новини

[21.05.2019]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОД МЯРКА 7.2 НА ПРСР - „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА РИБНОВО И ДЕБРЕН, ОБЩИНА ГЪРМЕН“

  

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г 

 

На 16 май  2019 г. между община Гърмен и  Държавен фонд „Земеделие“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001–0077–C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проект: „Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“ включваща следния обект:

“Изграждане и оборудване на многофункционална спортна площадка в УПИ X, пл. №83, кв. 12 по плана на село   Рибново, община Гърмен”

Период на изпълнение на проекта: 36 месеца  от  16.05 2019 г. до 16.05.2022 г.

Обща стойност на проекта: 44 423.74 лева, от които 37 760.18 лв. европейско(ЕЗФРСР) и 6 663.56  лв. национално съфинансиране.

Проектът включва: “Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ