Новини

<< Всички новини

[08.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емине Сеферова Сарошнова и всички заинтересовани лица, че на 08.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Вайдин Куртев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-55/08.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Нива с площ от 6552 кв.м (шест хиляди петстотин петдесет и два кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Бензиностанция“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.51.2 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и едно точка две) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 051002 (петдесет и една хиляди и две) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ