Новини

<< Всички новини

[17.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола Димитров Гамишев и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Гамишев и Зоя Гамишева чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-63/17.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.      УПИ XII (дванадесет), планоснимачен № 265 (двеста шестдесет и пет), кв. 16 (шестнадесет), по утвърдения със Заповед № 10/1998 год. регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 371 кв.м (триста седемдесет и един кв.м), ведно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 77 кв.м (седемдесет и седем кв.м);
  2. 2.      УПИ XIII (тринадесет), планоснимачен № 266 (двеста шестдесет и шест), кв. 16 (шестнадесет), по утвърдения със Заповед № 10/1998 год. регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 325 кв.м (триста двадесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ