Новини

<< Всички новини

[21.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Исмаилов Моаремов и всички заинтересовани лица, че на 21.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Емине Узунова чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-64/21.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 576 (петстотин седемдесет и шест), кв. 74 (седемдесет и четири), който участва в образуването на УПИ VIІ (седем), кв. 74 (седемдесет и четири),  с площ от 1 024 кв.м (хиляда двадесет и четири кв.м), и в образуването на УПИ ІI (две), кв. 74 (седемдесет и четири), с площ от 230 кв.м (двеста и тридесет кв.м), по утвърдения със Заповед № 410/1969 год. и променен със Заповед № 204/2018 год. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 1 254 кв.м (хиляда двеста петдесет и четири кв.м), при съседи: за имот с пл. № 576, кв. 74 – УПИ VІ, УПИ V, УПИ ІV, УПИ ІI, УПИ X, УПИ ІX, УПИ VIIІ и улица.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ