Новини

<< Всички новини

[23.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Тодоров Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Тошко Терзиев, Борис Терзиев и Величка Манолева чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-65/23.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ II (две), планоснимачен № 150 (сто и петдесет), кв. 38 (тридесет и осем), по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 600 кв.м (шестстотин кв.м), ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 36 кв.м (тридесет и шест кв.м), и паянтова сграда със застроена площ от 20 кв.м (двадесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ