Новини

<< Всички новини

[29.05.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на Мария Илиева Шарланева, Георги Димитров Разманов, Кирил Илиев Кунчев, Димитър Илиев Кунчев, Катерина Николова Пиринлиева, Илия Божков Софтов и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Илия Марчев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-69/29.05.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Нива с площ 2,047 дка (два декара и четиридесет и седем квадратни метра), пета категория, находяща се в местността „Елике“ в землището на с. Гърмен, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 063011 (шестдесет и три хиляди и единадесет);

 

2. Нива с площ 1,137 дка (един декар и сто тридесет и седем квадратни метра), девета категория, находяща се в местността „Умник“ в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 039022 (тридесет и девет хиляди и двадесет и две);

 

3. Нива с площ 0,739 дка (седемстотин тридесет и девет квадратни метра), девета категория, находяща се в местността „Умник“ в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 039036 (тридесет и девет хиляди и тридесет и шест);

 

4. Нива с площ 1,029 дка (един декар и двадесет и девет квадратни метра), девета категория, находяща се в местността „Умник“ в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 039034 (тридесет и девет хиляди и тридесет и четири);

 

5. Нива с площ 1,943дка (един декар деветстотин четиридесет и три квадратни метра), девета категория, находяща се в местността „Умник“ в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 039025 (тридесет и девет хиляди и двадесет и пет;

 

6. Нива с площ 0,952 дка (деветстотин петдесет и два квадратни метра), девета категория, находяща се в местността „Тумбата“ в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 045009 (четиридесет и пет хиляди и девет).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ