Новини

<< Всички новини

[05.04.2019]

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020

BG05FMOP001-3.002

 

 

 

Проект „Осигуряване на топъл обяд“

Наименование на проекта:  „Осигуряване на топъл обяд“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05FMOP001-3.002-0166-C04

Източник на финансиране: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” BG05FMOP001-3.002

Срок на изпълнение на проекта 38 месеца

Период на изпълнение: От 01.11.2016 До 31.12.2019г.

Общата стойност на проекта: 146 297.25 лв.

Топъл обяд се приготвя в кухнята на „Домашен социален патронаж“ с. Марчево и се предоставя ежедневно в работните дни от понеделник до петък включително от съответния месец на общо 70 потребители от целевата група на проекта. Потребителите са от различни на населени места на територията на общината.

     По проекта се извършват съпътстващи мерки на потребителите от целевата група, като информиране и насочване за други услуги, консултиране за балансиран режим на хранене и др. с цел намаляване на социалното изключване.

    С реализацията на проекта операцията ще допринесе да се постигне общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Цел на проекта: Целта на настоящия проект е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. Създадена е една обществена трапезария в с. Марчево. Процедурата по възлагане на управлението на социалната услуга се реализира при спазване на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Съгласно официалния отговор на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Гоце Делчев, отговарящите на условията за получаване на топъл обяд от основната група са 70 лица. Раздаването на храната се осъществява от 10.00 до 14.00 часа след полагане на подпис от потребителите в изготвени предварително списъци с личните им данни. Изготвят се и формуляри за обратна връзка, които са на разположение на потребителите. В допълнение към разпределянето на храна се предлагат и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, които се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и за индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на потребителите.

Дейностите по проекта:

  • „Определяне на целевите групи“
  • „Закупуване на хранителни продукти”
  • „Осигуряване на топъл обяд”
  • „Предоставяне на съпътстващи мерки”

<< Всички новини | << АРХИВ