Новини

<< Всички новини

[21.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на  Алия Алиев Сираков и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Джемал Сердарев и Рафие Сердарева, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-78/12.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

2608/13649 (две хиляди и осем върху тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и девет) идеални части от ливада, цялата с площ 13649 (тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и девет) квадратни метра, четвърта категория, находяща се в местността „КАЦАТА“ в землището на с. Рибново, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 023043 (двадесет и три хиляди и четиридесет и три).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен. 

<< Всички новини | << АРХИВ