Новини

<< Всички новини

[12.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на  Димитър Иванов Мързеванов и всички заинтересовани лица, че на 12.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Крум Папазов, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-73/12.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор № 43606.9.393 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, девет, точка, триста деветдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ГЕЗЛЮВИЦА“, десета категория с площ от 814 /осемстотин и четиринадесет/ кв.м, с номер по предходен план  009393 /девет хиляди триста деветдесет и три/;

2. Поземлен имот с идентификатор № 43606.9.322 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, девет, точка, триста двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ГЕЗЛЮВИЦА“, десета категория с площ от 811 /осемстотин и единадесет/ кв.м, с номер по предходен план  009322 /девет хиляди триста двадесет и две/;

3. Поземлен имот с идентификатор № 43606.9.385 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, девет, точка, триста осемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ГЕЗЛЮВИЦА“, десета категория с площ от 798 /седемстотин деветдесет и осем/ кв.м, с номер по предходен план  009385 /девет хиляди триста осемдесет и пет/;

4. Поземлен имот с идентификатор № 43606.5.86 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, пет, точка, осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „УСОЕ“, десета категория с площ от 1463 /хиляда четиристотин шестдесет и три/ кв.м, с номер по предходен план  005086 /пет хиляди осемдесет и шест/;

5. Поземлен имот с идентификатор № 43606.5.14 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, пет, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „УСОЕ“, десета категория с площ от 1118 /хиляда сто и осемнадесет/ кв. м, с номер по предходен план  005014 /пет хиляди и четиринадесет/;

6. Поземлен имот с идентификатор № 43606.7.5 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, седем, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „СВЕТИ ИЛИЯ“, десета категория с площ от 1579 /хиляда петстотин седемдесет и девет/ кв. м, с номер по предходен план  007050 /седем хиляди и петдесет/;

7. Поземлен имот с идентификатор № 43606.9.480 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, девет, точка, четиристотин и осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „СВЕТИ ТЕОДОР“, десета категория с площ от 1203 /хиляда двеста и три/ кв. м, с номер по предходен план  009480 /девет хиляди четиристотин и осемдесет/;

8. Поземлен имот с идентификатор № 43606.5.169 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, пет, точка, сто шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „МУТИШЕВ ДРУМ“, десета категория с площ от 2978 /две хиляди деветстотин седемдесет и осем/ кв. м, с номер по предходен план  005169 /пет хиляди сто шестдесет и девет/;

9. Поземлен имот с идентификатор № 43606.9.46 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест, точка, девет, точка, четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ДРЕЖНА-УРВИЩЕТО“, десета категория с площ от 1474 /хиляда четиристотин седемдесет и четири/ кв. м, с номер по предходен план  009046 /девет хиляди четиридесет и шест/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                

<< Всички новини | << АРХИВ