Новини

<< Всички новини

[14.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на Тодор Илиев Парапанов и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Катерина Татанова, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-74/14.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ¾ идеални части от поземлен имот с идентификатор № 18366.50.20 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, петдесет, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „БАЛАБАНИЦА“, с площ от 4646 /четири хиляди шестстотин четиридесет и шест/  кв.м, с номер по предходен план  050020 /петдесет хиляди и двадесет/;

 

2. ¾ идеални части от поземлен имот с идентификатор № 18366.51.11 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, петдесет и едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „БАЛАБАНИЦА“, с площ от 5581 /пет хиляди петстотин осемдесет и един/  кв.м, с номер по предходен план  051011 /петдесет и една хиляди и единадесет/;

 

3. ¾ идеални части от поземлен имот с идентификатор № 47408.7.5 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем, точка, седем, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ГОРНА АДЖИКА“, с площ от 3065 /три хиляди и шестдесет и пет/  кв.м, с номер по предходен план  007005 /седем хиляди и пет/;

 

4. ¾ идеални части от поземлен имот с идентификатор № 47408.10.2 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем, точка, десет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „ДАУТИЦА“, с площ от 1541 /хиляда петстотин четиридесет и един/  кв.м, с номер по предходен план  010002 /десет хиляди и две/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                

<< Всички новини | << АРХИВ