Новини

<< Всички новини

[21.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафа Люман и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Емин Люман и Пембе Люман чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-79/21.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ V (пет), планоснимачен № 401 (четиристотин и едно), кв. 36 (тридесет и шест), по утвърдения със Заповед № 237/2001 год. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 450 кв.м (четиристотин и петдесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ