Новини

<< Всички новини

[25.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Рефат Салъх чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-80/25.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ XIV (четиринадесет), планоснимачен № 346 (триста четиридесет и шест), кв. 33 (тридесет и три), по утвърдения със Заповед № 237/2001 год. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 384 кв.м (триста осемдесет и четири кв.м), ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м (сто и двадесет кв.м), стопанска постройка със застроена площ от 32 кв.м (тридесет и два кв.м), търговски обект със застроена площ от 18 кв.м (осемнадесет кв.м) и гараж със застроена площ от 15 кв.м (петнадесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ