Новини

<< Всички новини

[27.06.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Мехмед Чауш и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Зюлфие Чауш, Шаазие Бекир и Мехмед Бекир чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-81/27.06.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Нива с площ от 759 кв.м (седемстотин петдесет и девет кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Съртлар“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 24267.91.1 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и едно точка едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 091001 (деветдесет и една хиляди и едно) по КВС на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ