Новини

<< Всички новини

[05.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ибраимов Катрев и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сузана Кичукова,  Юсеин Катрев, Албен Катрев и Фикрет Катрев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-82/05.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ VIII (осем), планоснимачен № 107 (сто и седем), кв. 17 (седемнадесет), по утвърдения със Заповед № 19/1992 год. регулационен и кадастрален план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 770 кв.м (седемстотин и седемдесет кв.м), ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м) и стопанска сграда със застроена площ от 32 кв.м (тридесет и два кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ