Новини

<< Всички новини

[05.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Зеинил Ибраимов Сариев и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сабиятка Сариева чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-84/05.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м), построена на основание отстъпено безвъзмездно право на строеж върху държавна земя, представляваща УПИ VII (седем), кв. 22 (двадесет и две), по утвърдения със Заповед № 490/1969 год. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ