Новини

<< Всички новини

[19.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Султана Илиева Джоклева и всички заинтересовани лица, че на 19.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Летиф Байрямков и Невсе Байрямкова  чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-90/19.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

използв. ливада с площ от 3 059 кв.м (три хиляди петдесет и девет кв.м), десета категория, находяща се в местността „Мачища“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54184.34.48 (петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка тридесет и четири точка четиридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 034048 (тридесет и четири хиляди четиридесет и осем) по КВС на землище село Осиково,  община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ