Новини

<< Всички новини

[19.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Султана Илиева Джоклева, наследниците на Славка Крумова Костова и всички заинтересовани лица, че на 19.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феим Кунев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-91/19.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. Ливада с площ от 2 004 кв.м (две хиляди и четири кв.м), десета категория, находяща се в местността „Селища“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 62640.57.22 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и седем точка двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 057022 (петдесет и седем хиляди двадесет и две) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград;
  2. Ливада с площ от 1 310 кв.м (хиляда триста и десет кв.м), десета категория, находяща се в местността „Селища“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 62640.57.23 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и седем точка двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 057023 (петдесет и седем хиляди двадесет и три) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ