Новини

<< Всички новини

[11.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Айше Мехмедова Козарева и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фатме Мисиркова, Амиде Иброшева и   Ферие Узун чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-88/11.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/6 (една шеста) идеална част от нива с площ от 4 851 кв.м (четири хиляди осемстотин петдесет и един кв.м), пета категория, находяща се в местността „Чучурите /О/“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.61.1 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и едно точка едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 061001 (шестдесет и една хиляди и едно) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ