Новини

<< Всички новини

[23.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алия Алиев Сираков и всички заинтересовани лица, че на 23.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Бабечки и Къдрие Бабечка чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-92/23.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1467/13650 (хиляда четиристотин шестдесет и седем върху тринадесет хиляди шестстотин и петдесет) идеални части от ливада с площ от 13 650 кв.м (тринадесет хиляди шестстотин и петдесет кв.м), четвърта категория, находяща се в местността „Кацата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 62640.23.43 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка двадесет и три точка четиридесет и три) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 023043 (двадесет и три хиляди четиридесет и три) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ