Новини

<< Всички новини

[10.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ангел Илиев Сотиров, бивш жител на с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, и всички заинтересовани лица, че на 10.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

                                           

Производството е по инициатива на Джейхан Неби чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-87/10.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

нива с площ от 2 418 кв.м (две хиляди четиристотин и осемнадесет кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Енилък“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 77222.38.62 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка шестдесет и две) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 038062 (тридесет и осем хиляди шестдесет и две) по КВС на землище село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград. 

 

На основание чл. 34 от АПК можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ