Новини

<< Всички новини

[01.08.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Калина Тегова Василева и всички заинтересовани лица, че на 01.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Кемал Гаваз чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-97/01.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

нива с площ от 7 181 кв.м (седем хиляди сто осемдесет и един кв.м), пета категория, находяща се в местността „Чучурите“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.53.13 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и три точка тринадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 053013 (петдесет и три хиляди и тринадесет) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

На основание чл. 34 от АПК можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ