Новини

<< Всички новини

[23.07.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 23.07.2019 година, в село Гърмен, на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедецинската дейност, общинската епизоотична комисия, определена със Заповед № 334/07.09.2017 година на Кмета на община Гърмен, изменена със Заповед № 435/07.11.2018 в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рефат Атипов – Заместник-кмет на община Гърмен

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвена Русева – Секретар на общината

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Иван Бунков – ОВЛ на община Гърмен

2. Йорданка Донкова – Директор на дирекция ПЕСТСУЕГР

3. инж. Денислав Шенгов – Директор на ТП „ДГС Гърмен”

4. Димитър Татанов – Н-к на ПУ Гърмен

5. Иван Ирмиев – Мл.експерт „ОМП, ГЗ и КИ”

 

проведе свое заседание във връзкасъс създалата се тежка епизоотична обстановка и регистрирането на нови огнища на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията на Република България.

На заседанието присъства Кмета на община Гърмен – МинкаКапитанова, кметове и кметски наместници на населените  места в Общината, инж. Мустафа Ликов – зам.директор на ТП „ДГС Гърмен и инж. Скендер Скендеров – спец. Ловно стопанство в ТП „ДГС Гърмен.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Запознаване с епизодичната обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Република България.

2. Запознаване на присъстващите със Заповед № РД-48-47/22.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

2. Набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на община Гърмен и извършването на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди.

 

Заседанието откри Кмета на община Гърмен – Минка Капитанова, която запозна присъстващите с общата епизоотична обстановка.

 

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на д-р Бунков – ОВЛ на община Гърмен, който запозна присъстващите с етимологията на заболяването, какви са симптомите и стадиите на протичане на болестта „Африканска чума по свинете“.

Целта е да не се допусне заразяването на домашни свине. Болестта не е опасна за хората, но при навлизане в домашна среда, единственият начин за ограничаване е да се избият животните.

Разпространението на вируса на заболяването може да стане чрез изхвърляне на отпадъци и опаковки на местни продукти от тяхна страна. С цел предотвратяване на заразата е необходимо да не се допуска контакт между свине, живеещи в дивата природа и домашни свине.

От изказването на д-р Бунков стана ясно че на територията на Общината няма регистрирани земеделски производители, отглеждащи свине. В тази връзка беше подчертано, че при регистриране на огнище и умъртвяване на животни, за нерегистрираните такива не се полага изплащане на обезщетение. В такъв случаи на огнище на заразата според действащото законодателство ще бъдат унищожени всички здрави животни в радиус от 3 километра.

В заключение д-р Бунков поясни, че на територията на община Гърмен няма констатирани случаи на болестта.  Епизоотичната обстановка към момента е нормална.

 

На кметовете бе обърнато внимание да не се допуска търговия на живи прасете по населените места, транспортирани от други райони на страната. Да се следи за пасищно отглеждане на свине по населените места и да не се допуска такова.

Дадени бяха още следните препоръки:

  • Ø домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдъжащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни;
  • Ø домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине;

    • Ø в стопанствата със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:

- били в контакт със заразени домашни свине;

- били в контакт с диви свине;

- били на местонахождение на огнище на АЧС;

- участвали в ловни излети, дърводобив и др.

 

По втора точка от дневния ред думата бе дадена на директора на ТП „ДГС Гърмен“ – инж. Денислав Шенгов, който изчете Заповедта на Министъра на земеделието, горите и храните и утвърдените указания от нея.

Присъстващите бяха запознати с промените, които се налагат в държавните горски територии по отношение на лова и подхранването на дивеча вследствие на така възникналата обстановка. Лов ще се извършва само от служители на държавното горско стопанство или ловци с необходимата квалификация. Ще се извършва санитарен острел на дивите свине, както и регулярно претърсване на държавните горски територии за трупове на животни. Присъстващите бяха уведомени че при наличие на огнище на заразата в общината, достъпа до горските територии ще бъде ограничен.

Денислав Шенгов също поясни, че ще бъде разрешен масов острел с цел намаляване на популацията на дива свиня, която е разпространител на Африканската чума по свинете.

Във връзка с последната мярка Директорът на ТП „ДГС Гърмен“- инж. Денислав Шенгов обяви пред присъстващите, че съгласно заповедта на Министъра, ще се изплащат финансови стимули за всеки, както следва:

-       при отстрел да дива свиня при индивидуален лов в радиус от 20 км около индустриалните свиневъдни стопанства и базите за интензивно стопанисване на дивеч на ловеца ще се заплаща по 150,00 лева.

-       по 50,00 лева ще се заплаща при отстрел извън тези зони;

-       също така ще се изплащат по 50,00 лева за намерен труп на дива свиня.

Това ще става чрез удостоверяване след попълването на съответните документи от служители на държавното горско стопанство.

 

С цел превенция и предотвратяване на проникването и разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на община Гърмен комисията взе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

1. Кметовете по населени места да актуализират броя на свинете отглеждани в „личните стопанства“ (заден двор), като копие от списъците се предадат на официалните ветеринарни лекари на общината.

2. Ветеринарните лекари да извършат проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти (промишлени, фамилни ферми, стада източнобалкански свине и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди).

3. Кметовете на населени места да информират собствениците на нерегистрирани свине, че при евентуално заболяване животните ще бъдат убити, но собствениците няма да бъдат обезщетени.

4. При констатирани отклонение в здравословното състояние на отглежданите животни, собствениците да информират незабавно ветеринарния лекар или Кмета на населеното място. В никакъв случаи да не се прибягва към самолечение на болните животни от страна на техните стопани.

5. ТП „ДГС Гърмен“ да предостави телефони за връзка със лица определени от Директора за контакти, на всяко едно кметство, във всяко едно населено място. При откриване на труп на дива свиня в държавните горски територии, гражданите и кметовете да сигнализират незабавно.

4. ТП „ДГС Гърмен“ да определи на своя територия две или три места за загробване на унищожените животни в случаи на зараза.

5. Да се води санитарен отстрел на дивата свиня в горските територии с цел намаляване плътността на нейната популация.

6. Органите на МВР да извършват проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.

 

 

Протоколът да се публикува на сайта на община Гърмен, да се изпрати на изпрати на Кметовете и Кметски наместници на населените места за изпълнение на решенията и за довеждане до знанието на населението, Директорът на ТП „ДГС“ Гърмен и Председателите на ЛД в общината.

 

<< Всички новини | << АРХИВ