Новини

<< Всички новини

[26.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемал Ибчов Киселов, бивш жител на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Джемалов чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-94/26.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ VIII (осем), планоснимачен № 299 (двеста деветдесет и девет), кв. 26 (двадесет и шест), по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 200 кв.м (двеста кв.м), ведно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 56 кв.м (петдесет и шест кв.м) и паянтово жилище със застроена площ от 45 кв.м (четиридесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ