Новини

<< Всички новини

[08.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джамал Ибиш чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-86/08.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

355/400 (триста петдесет и пет върху четиристотин) идеални части от УПИ VI (шест), кв. 24 (двадесет и четири) по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №168/10.04.2017 год. на кмета на Община Гърмен, съставляващи имот с планоснимачен № 245, който участва в образуването на УПИ VI, кв. 24 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ